KONKURS

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), član 7. stav 1. i član 8. stav 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 34. i 35. Pravila JU Opće biblioteke Tešanj Upravni odbor Biblioteke na osnovu Odluke br. 53-06/20, na sjednici održanoj 01.6.2020. godine raspisuje

 

                                                        KONKURS

                                          za izbor i imenovanje direktora

1.Opis pozicije direktora JU Opća biblioteka Tešanj:

Zastupa i predstavlja Biblioteku, određuje ciljeve i razvojne (materijalne, kadrovske i prostorne) planove Biblioteke, predlaže plan i program rada Biblioteke, analizira rad i izrađuje izvještaj o radu Biblioteke, predlaže finansijski plan i izvještaj o finansijskom poslovanju, predlaže sistematizaciju radnih mjesta, predlaže prijedlog pravila, odluka i drugih općih akata Biblioteke, usklađuje rad službi, bira i razrješava rukovodioce službi, daje opće upute i smjernice rukovodiocima službi, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika u skaldu sa zakonskim ovlaštenjima, sarađuje s nadležnim organima iz područja kulture, organizuje i vodi različite kontakte s javnošću, sarađuje u nabavnoj politici i izdavačkoj djelatnosti, sarađuje u poslovima iz oblasti propagande, brine o izradi propisa iz protivpožarne zaštite i njihovom provođenju, brine o izradi propisa i provođenju zaštita na radu i općoj sigurnosti, priprema plan i rješenja o korištenju godišnjih odmora radnika, odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i općim aktima Biblioteke.

2. Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidat koji konkuriše za direktora mora ispunjavati i posebne uslove:

a) Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da nije osuđivan za krivično djelo i privedeni prijestup nespojiv sa dužnošću direktora,

4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,

5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (Član IX 1. Ustav BiH),

6. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne vlasti ili savjetnik odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,

8. da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.

 

b) Posebni uslovi:

 - da ima visoku stručnu spremu bibliotekarskog ili nekog drugog društvenog smjera,

 - da ima 5 godina radnog iskustva u djelatnosti ili struci,

 - da ponudi Upravnom odboru program rada i razvoja Biblioteke,

 - da ima organizacijske sposobnosti rukovođenja.

3. Kandidat koji se prijavljuje na Konkurs treba dostaviti sljedeću dokumenataciju u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji:

-          prijavu (prijava treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon),

-          uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci),

-          izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),

-          izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da ispunjava opće uslove od broja četiri do sedam (4-7),

-          diploma o školskoj spremi,

-          dokaz o radnom iskustvu u struci i spremi,

-          program rada i razvoja Biblioteke za mandatni period,

-          dokaz o rukovodnim i organizacionim sposobnostima,

 

4. Kandidati koji blagovremeno dostave prijavu na Konkurs uz potpunu dokmentaciju bit će pozvani na intrevju, a o čijem će terminu održavanja prethodno blagovremeno biti obavješteni.

5. Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od petnaest (15) dana od dana imenovanja dostaviti Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, Uvjerenje o nekažnjavanju i ljekarsko uvjerenje.

6. Direktor se imenuje na mandatni period od četiri (4) godine i može biti ponovo imenovan.

7. Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, „Službenim novinama FBiH“,  Web stranici Opće biblioteke, Web stanici Općine Tešanj i  Web stranici Službe za zapošljavanje.

8. Konkurs ostaje otvoren petanaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

9. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

11. Prijavu na Konkurs, sa traženom dokumentacijom, dostaviti lično ili poštom na adresu:

       JU Opća biblioteka, Braće Pobrića 8, 74260 Tešanj sa naznakom. „Prijava na Konkrus za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati!“.

                                                                        Predsjednica UO:

                                                                                                                 Aida Huskić,

                                                                                       dipl. bibliotekar i dipl. komparativist